Hotline: 0286 2762 034

Mục tiêu

Tạo cơ hội cho trẻ được theo đuổi, tìm hiểu, khám phá về các vấn đề mà trẻ thực sự hứng thú.

Tiếp cận dự án

Cho trẻ nghiên cứu sâu một đề tài cụ thể. Trong quá trình khám phá, trẻ được tự lên kế hoạch, tự thực hiện và điều hành các hoạt động trải nghiệm của chính mình. Giáo viên chỉ có vai trò định hướng, hỗ trợ trẻ trong các hoạt động.

Lợi ích

Thúc đẩy quá trình tự nghiên cứu, tư duy độc lập và nuôi dưỡng lòng say mê học tập ở trẻ.